มูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

 

วิธีการดำเนินงาน

จัดหาผู้อุปการะเด็กเพื่อสนับสนุน “โครงการการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดู…เพื่อหนูอยู่รอดและปลอดภัย” สำหรับเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา…สร้างอนาคตของหนู” สำหรับเด็กอายุ 7- 18 ปี เพียงเงินบริจาค 30 บาทต่อวัน หรือ 900 บาท ต่อเดือน หรือ 10,800 บาท ตลอดปีการศึกษา ท่านจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีพัฒนาการ เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย และได้รับโอกาสในด้านการศึกษา ได้จำนวน 1 ราย จะสนับสนุนในนามบุคคลหรือนิติบุคคล ระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ สามารถเยี่ยมเด็ก ตอบโต้จดหมายกับเด็กได้ โดยเด็กจะรายงานตัวถึงท่านอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การบริจาคเงินเพื่อกองทุนถาวร กองทุนละ 500,000 บาท มูลนิธิฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากในนามของกองทุนของท่านไว้กับธนาคาร โดยนำดอกผลไปช่วยเหลือเด็กหนึ่งคน จนถึง 18 ปี หรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง โครงการนม…เพื่อน้องที่ร้องหิว ทุก ๆ ปี เป็นต้น

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ และ/หรือกิจกรรม อื่น ๆ มูลนิธิฯ จะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามที่ระบุไว้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กด้อยโอกาสทุกประเภท
ครอบครัวผู้ทุกข์ยากและผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ   การสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่อยู่

ในภาวะยากลำบากทั่วไป  เช่น เด็กถูกปล่อยปละละเลย  (เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน   เด็กถูกทอดทิ้ง  กำพร้า เร่ร่อน

เด็กในชุมชนแออัด/สลัม  ลูกกรรมกรก่อสร้างและเด็กบนที่ราบสูงเขา), เด็กพิการ, เด็กที่ได้รับเชื้อหรือรับผลกระทบจาก

เอดส์, เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย,  เด็กถูกละเมิดสิทธิ  โดยผ่านโครงการ, กิจกรรมและ/หรือองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน

3. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ  การสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่สู้ชีวิตให้ได้รับโอกาส   ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้นให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์   ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาค

รัฐและเอกชน

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ 35
ซอยบ้านฝันคอนโดวิลล์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-721-2983
โทรสาร 02-721-2985
Email : info@fordecthai.org , fordec@fordecthai.org , amporn@fordecthai.org

ข้อมูลจาก www.fordecthai.org