มุลนิธิ

มูลนิธิสันติสุข

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิสันติสุข

 

มูลนิธิสันติสุข ดำเนินงานให้การสงเคราะห์  และสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ด้านการศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและครอบครัวให้เห็นถึงการศึกษา เติบโตขึ้นเป็นคนดี และมีความรู้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการใดใดเกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

โครงการเพื่อทุนการศึกษา และโครงการทุนอาหารกลางวัน  แก่เด็กยากจน ในปี 2556 มีเด็กยากจนในโครงการที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,284 คน กระจายอยู่ตามชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และเชียงใหม่ เป็นต้น

โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ชุมชนเคหะฉลองกรุง  มีเด็กวัย 3-6 ขวบ จำนวน 200 คน

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กยากจน  ให้คำแนะนำเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การดำเนินชีวิต และการมีจิตสำนึกที่ดี ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในอนาคต กิจกรรมจัดในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ชุมชนเคหะฉลองกรุงสมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีเด็กยากจนร่วมโครงการรวม 250 คน

โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน  มูลนิธิฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนและครอบครัวกรณีประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนช่วยเหลือให้สามารถครองชีพได้ด้วยการบริจาคของอุปโภค บริโภค ในยามจำเป็น เป็นต้น

ติดต่อ 100/4 ถนนอาจณรงค์, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ : 0-2240-1729, 0-2240-1730, โทรสาร : 0-2249-7312
อีเมล : santisuk@santisuk.or.th

ข้อมูลจาก www.santisuk.or.th