มูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

 

 

“เพื่อเด็กน้อยร้อยพันได้อิ่มท้อง

เพื่อน้องๆหลุดพ้นคนกดขี่

เพื่อเด็กๆซึมซับรับสิ่งดี

เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝ่ช่วยกัน”

 

 

ความมุ่งมั่น

 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
 2. ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ
 3. ริเริ่ม พัฒนาและและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เน้นแนวทางให้พึ่งตนเอง และให้การช่วยเหลือเด็กทำได้กว้างขวางมากขึ้น
 5. รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว

 


กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กยากจนในชนบท ได้แก่ เด็กขาดสารอาหาร  เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา
 2. แรงงานเด็ก
 3. เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 4. เด็กที่อยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  เช่น เด็กในชุมชนแออัด  เด็กที่ถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ  เด็กในสถานการณ์รุนแรง  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ

 

โดยดำเนินงานผ่าน 4 กลุ่มงานหลัก  คือ

 1. กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก
 2. กลุ่มงานพัฒนาเด็ก
 3. กลุ่มงานสื่อสารสังคม
 4. กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

 

 

กิจกรรมหลัก

 1. การป้องกันและช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิด ศักยภาพ ของเด็กและครอบครัว สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาชีพ และสงเคราะห์เบื้องต้นกับครอบครัวที่ประสบปัญหาและอยู่ในสภาวะยากลำบากให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว
 2. การคุ้มครองสวัสดิภาพ  รับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน
 3. การผลักดันกลไกและนโยบาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก
 4. การสร้างนวตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” ได้แก่ กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมกระบวนการอบรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนทั่วประเทศ
 5. เสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาสาสมัครชุมชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก ส่งเสริมบทบาท “กลไกลชุมชนปกป้องเด็ก” เพื่อดูแลปกป้องเด็กในชุมชน
 6. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ปัญหาเด็กในชนบทและในชุมชนเมือง ที่เกิดขึ้นจากครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันคิดและพัฒนารูปแบบในการแก้ไขปัญหาเด็ก อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

พื้นที่การดำเนินงาน

            กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่รับแจ้งเหตุทั่วประเทศ

 

วมเป็นอาสาสมัครและแบ่งปัน
* แจ้งเหตุเมื่อพบเห็นแรงงานเด็กถูกทำร้าย ทารุณกรรม หรือถูกเอาเปรียบ

* แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน กีฬา ศิลปะ เครื่องเขียน ฯลฯ

* ร่วมบริจาคเงิน สบทบทุนช่วยเหลือเด็กๆ และครู

ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการทำงานของเราตลอดมา ขณะนี้เรามีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริจาคผ่านบัตรเครดิต
มาร่วมแบ่งปันเพื่อประโยชน์สุขของเด็กๆกันนะคะ

วิธีการบริจาค
1. ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สั่งจ่าย ปณ. บางกอกน้อย

2. ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

3. เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iamchild.org