มูลนิธิเด็ก

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิเด็ก

 

มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.
ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
2.
ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น
3.
ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม
4.
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เช่น ถูกทารุณ ทอดทิ้ง ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และเป็นโสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีสำหรับชีวิตในอนาคต
5.
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก
6.
กระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง “การพิทักษ์สิทธิ” ของเด็ก และ “ปัญหา” เด็กไทย

ชื่อองค์กร มูลนิธิเด็ก
FOUNDATION FOR CHILDREN
สถานที่ติดต่อ มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95 / 24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม18 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7
โทรสาร 0-2814-0369
E-mail children@ffc.or.th
Homepage http://www.ffc.or.th
ปีก่อตั้งองค์กร พ.ศ. 2522

ลักษณะของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
ตำแหน่งหัวหน้า ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย พะเยา เลย ศรีสะเกษ นครพนม หนองคาย สกลนคร กาญจนบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก

ข้อมูลจาก เว็บไซต์มูลนิธิเด็ก