บริจาค มูลนิธิ

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

 

สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย

เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ ให้มีความเป็นอยู่แลอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2517 และภายหลังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2526 เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ

วัตถุประสงค์
1. ให้อุปการะ เลี้ยงดู เด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ โดยไม่คิดมูลค่า ไม่จำกัดเชื้อชาติ
2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เด็กกำพร้าให้เป็นพลเมืองดีและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
3. ป้องกันและลดปัญหาอาชญกรรมของสังคม และยกระดับการดำรงชีวิตของคน
4. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก โดยจัดตั้งโรงเรียนเมตตาวิทยา ภายในสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ
5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อนสาธารณะประโยชน์

การบริจาค

1.เช็คสั่งจ่ายในนามสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ
2.ธนาณัติสั่งจ่ายในนามสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ
3.โอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวันสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี 186-301-0938
(การโอนเงินกรุณาแจ้งให้สมาคมทราบทุกครั้งเพื่อจัดส่งใบรับเงินไปยังท่านได้รวดเร็วและถูกต้อง)

สถานที่ติดต่อ มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย
02- 427 8489, 02 427 8498 02- 427 7545
เลขที่ 437 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140

ที่มา www.orphanagethailand.com/