มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก….เป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม
ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเปิดบ้านรองรับเด็ก 2 หลัง คือ บ้านอุปถัมภ์เด็ก และบ้านสร้างสรรค์เด็ก
ติดต่อ

ที่ตั้ง : 100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2574-1381, 0-2574-3753, 0-2574-6162
แฟกซ์ : 0-2982-1477

วัตถุประสงค์

  1. ช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท ให้มีที่อยู่ที่เรียน ได้รับอาหารและปัจจัยพื้นฐานเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2. จัดหาทุนการศึกษาให้เด็กยากจน
  3. จัดหาครู หรือ อาสาสมัครช่วยสอนหนังสือเด็ก
  4. จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านเด็ก เผยแพร่สู่สังคม