มูลนิธิสร้างเสริมไทย

Home / ทำดีกับมูลนิธิ / มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล

ลำดับที่ 686 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ

โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทรศัพท์ 02-682-6449

กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ เบอร์ 02-682-6333

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  2. เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน
  3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด