มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนร่วมบริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนร่วมบริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิ ONE LOVE เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเส้นผมสำหรับทำวิกผม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเส้นผมสามารถบริจาคเส้นผมความยาวตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 ช่องทางการบริจาค: ▪️ บริจาคด้วยตัวเองที่จุดประชาสัมพันธ์…

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน  เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “มิได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและองค์กรทางศาสนาใดๆทั้งสิ้น” สิ่งของที่รับบริจาค : จะเป็นตุ๊กตาและของเล่น ที่อยู่จัดส่งพัสดุ เลขที่…

กลุ่มลูกเหรียง

กลุ่มลูกเหรียง

  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือระดมทุน สำหรับเด็ก/เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ โทร 073 247 101     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้ได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ…

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก….เป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก…

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)…

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วัตถุประสงค์ 1. ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในครอบครัว 2. ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกันโรงเรียนรัฐบาล 3. สนับสนุนให้การฝึกอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 4. อบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กและเยาวชน 5. ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกันองค์การการกุศลอื่นๆ…

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

  สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ ให้มีความเป็นอยู่แลอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2517 และภายหลังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2526 เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ วัตถุประสงค์…

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22…

มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก

  มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

    “เพื่อเด็กน้อยร้อยพันได้อิ่มท้อง เพื่อน้องๆหลุดพ้นคนกดขี่ เพื่อเด็กๆซึมซับรับสิ่งดี เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝ่ช่วยกัน”     ความมุ่งมั่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ…

มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข

  มูลนิธิสันติสุข ดำเนินงานให้การสงเคราะห์  และสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ด้านการศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและครอบครัวให้เห็นถึงการศึกษา เติบโตขึ้นเป็นคนดี และมีความรู้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการใดใดเกี่ยวข้องกับการเมือง กิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โครงการเพื่อทุนการศึกษา…

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

  วิธีการดำเนินงาน จัดหาผู้อุปการะเด็กเพื่อสนับสนุน “โครงการการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดู…เพื่อหนูอยู่รอดและปลอดภัย” สำหรับเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา…สร้างอนาคตของหนู” สำหรับเด็กอายุ 7- 18…