ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของหนังสือวรรณกรรมชาวคริสต์ ‘จากผลงานเขียนของ ครูก้องฟ้า นครพิงค์’

Home / ฝากข่าวชวนทำดี / ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของหนังสือวรรณกรรมชาวคริสต์ ‘จากผลงานเขียนของ ครูก้องฟ้า นครพิงค์’

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของหนังสือวรรณกรรมชาวคริสต์ ‘จากผลงานเขียนของ ครูก้องฟ้า นครพิงค์’ ไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดกถ้อยคำแห่งปัญญา และมรดกแห่งความศรัทธา
สำหรับท่านที่ยินดีเลือกรับเป็นเจ้าภาพพิมพ์วรรณกรรมดังต่อไปนี้
๑. หนังสือวรรณกรรม ‘บทกลอนเตือนใจ’ เล่มที่ ๑ (จากพระธรรมสุภาษิต)
๒. หนังสือวรรณกรรม ‘บทกลอนแห่งศรัทธา’ เล่มที่ ๑ (จากพระธรรมสดุดีบทที่ ๑-๔๑)
๓. หนังสือวรรณกรรม ‘บทกลอนแห่งศรัทธา’ เล่มที่ ๒ (จากพระธรรมสดุดีบทที่ ๔๒-๗๒)
ผู้ที่ยินดีรับเป็นเจ้าภาพพิมพ์จะได้รับสิ่งต่อไปนี้ จะได้จารึกชื่อ-นามสกุล(ตระกูล) เป็นการประกาศเกียรติคุณ ในหน้ารองปกตามจำนวนพิมพ์ครั้งที่ ๑ และจะมีชื่อจารึกอยู่ในการพิมพ์ครั้งนั้นตลอดไป

อรรถประโยชน์สำหรับหนังสือวรรณกรรมฉบับครอบครัวเป็นวรรณกรรมของชาวฮีบรูดั้งเดิมมีอายุเกือบ๓,๐๐๐ปี เป็นวรรณกรรมที่มีผู้คนอ่านมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครูก้องฟ้า นครพิงค์ ได้ค้นคว้าศึกษาหาแก่นความหมายและถ่ายทอดถอดความมาเป็นวรรณกรรมรูปของวรรณศิลป์ตามแบบของอาจารย์สุนทรภู่ ได้อุทิศชีวิตทุ่มเทโดยใช้เวลาถึง๑๕ปีจึงถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมดังกล่าวสำเร็จ ดังนั้นจึงเป็นมรดกทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมอันมีคุณค่าอีกแขนงหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศหนังสือดังกล่าวมีความสำคัญต่อชีวิตของท่านผู้อ่านอย่างไรนั้นจึงจะขอกราบเรียนชี้แจงพอสังเขปดังนี้
๑. อ่านแล้วได้รับการเตือนใจให้สติแก่ตนเอง(encouragement words&give himself a warning) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในทางบวกที่จะลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคขวากหนามในชีวิต มีพลังและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาใดๆอย่างง่ายๆ!
๒. อ่านเพื่อสอนลูก-หลานให้อยู่ในหลักแห่งศีลธรรม(morality)และมีคุณธรรม(ethics)อันดีงาม เป็นการปลูกฝังให้มีความสามารถแยกแยะระหว่างความผิด-ความถูกออกจากกันได้ เป็นคู่มือสั่งสอนอบรมลูก-หลาน(the text of child training)ให้เป็นคนฉลาด
๓. อ่านแล้วสามารถอ่านจิตใจคนได้(to read the hearts of people)เป็นการช่วยให้รู้เขารู้เรา!
๔. อ่านแล้วเพื่อสอนตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัย(to be disciplined)ทำให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอ

โปรดติดต่อตามหน้าเพจ Facebook “ครูก้องฟ้า นครพิงค์” หรือ “Ruangdej Billy Raksakambhira” โทร. ๐๖๒-๗๔๙ ๗๕๗๗
www.gongfah.org