เส้นทางของการทำดี

          กลุ่มบริษัทโมโน (Mono Group)ได้ ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงการ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจ ระหว่างองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่าง แข็งแกร่งและมั่นคงเพราะธุรกิจและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันใน สังคมองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนจึงต้องดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจพร้อมๆ ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยจึงนำมาซึ่งการดำเนิน โครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆรวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

          การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corparate Social Responsibility (CSR) จึง เป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กรที่กลุ่มบริษัทโมโนให้ความสำคัญควบคู่ไป พร้อมๆกับการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่กำลังเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว

 

          การดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โมโนกรุ๊ปได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอันได้แก่กิจกรรมปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าชายเลน การสร้างฝายกั้นน้ำ การปลูกปะการัง การนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการทำงานที่ออฟฟิศเพื่อลดการใช้กระดาษหรือทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับพนักงานและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมด้านต่างๆขององค์กร