ธีมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

Home / โครงการทำดี / ธีมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562

ธีมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562 พูดถึงปัญหาหมอกควัน และฝุ่นพิษ ที่กำลังคุกคามชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

We can’t stop breathing, but we can do something about the quality of our air.

“หยุดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

#BeatAirPollution

PM 2.5 ปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก
(World Environment Day)

สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ (UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2515 ที่
ประเทศสวีเดน ผลการประชุมในครั้งนั้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอัน เป็นภัยคุกคามต่อ
การดำรงอยู่ของมนุษย์ ทำให้เกิดเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยในทุกๆปี UNEP ได้กำหนดประเด็นหลักธีมหลัก ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศ
ทางเดียวกันทั่วโลก

Cr. https://www.worldenvironmentday.global/about/air-pollution
http://www.pcd.go.th