MonoCSR คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

Home / โครงการทำดี / คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

แคมเปญปลูกจิตสำนึกที่ดีผ่านอนาคตของชาติภายใต้ชื่อ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” ให้สังคมได้เห็นถึงพลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ (ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6) มา เป็น HERO มาร่วมกันทำความดีผ่านการทำกิจกรรมกับภาคธุรกิจในแต่ละแบรนด์ ซึ่งกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน อีกทางหนึ่งยัง ได้ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงจากการทำกิจกรรม และค้นหางานที่ใช่ งานที่ชอบ ผ่านการทำกิจกรรมกับทางภาคธุรกิจ

แคมเปญ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดตั้งภายใต้ความมุ่งมั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแก่สังคม และแสดงพลังเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นว่า ‘พลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่’ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้

โดยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกนำไปถ่ายทอดให้กับน้องๆ เยาวชนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศที่ทางโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลจะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563

ด้วยความตั้งใจร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผู้นำและเจ้าของธุรกิจพันธมิตรกว่า 60 ธุรกิจ จากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมตัวกันภายใต้ โครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร่วมสร้างแคมเปญปลูกจิตสำนึกที่ดีให้สังคมผ่าน อนาคตของชาติภายใต้ชื่อ “#คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.littleherocsr.com