คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

แคมเปญปลูกจิตสำนึกที่ดีผ่านอนาคตของชาติภายใต้ชื่อ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” ให้สังคมได้เห็นถึงพลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต วัตถุประสงค์โครงการ ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ (ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6) มา เป็น HERO มาร่วมกันทำความดีผ่านการทำกิจกรรมกับภาคธุรกิจในแต่ละแบรนด์ ซึ่งกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน อีกทางหนึ่งยัง ได้ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงจากการทำกิจกรรม และค้นหางานที่ใช่…