มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข

  มูลนิธิสันติสุข ดำเนินงานให้การสงเคราะห์  และสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ด้านการศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและครอบครัวให้เห็นถึงการศึกษา เติบโตขึ้นเป็นคนดี และมีความรู้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการใดใดเกี่ยวข้องกับการเมือง กิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โครงการเพื่อทุนการศึกษา…