มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

  สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ ให้มีความเป็นอยู่แลอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2517 และภายหลังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าในปี พ.ศ. 2526 เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ วัตถุประสงค์…

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

    “เพื่อเด็กน้อยร้อยพันได้อิ่มท้อง เพื่อน้องๆหลุดพ้นคนกดขี่ เพื่อเด็กๆซึมซับรับสิ่งดี เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝ่ช่วยกัน”     ความมุ่งมั่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ…

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(FORDEC)

  วิธีการดำเนินงาน จัดหาผู้อุปการะเด็กเพื่อสนับสนุน “โครงการการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดู…เพื่อหนูอยู่รอดและปลอดภัย” สำหรับเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา…สร้างอนาคตของหนู” สำหรับเด็กอายุ 7- 18…